Půjčku.net Rss

Postup změny trvalého bydliště

Různé příspěvky, informace, Vzory smluv, formuláře | Dne 02-09-2009

Postup změny trvalého bydliště. Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území (česká republika) a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním číslem. Pokud se z tohoto místa stěhujete, jedná se o změnu místa trvalého bydliště, kterou je potřeba na příslušných státních orgánech nahlásit.

Měníte místo svého trvalého pobytu – bydliště?

Místo trvalého pobytu udáváme v mnoha případech, většinou se jedná o situace, kdy státní orgán či soukromý vlastník potřebuje mít jistotu, že ví, kde vás či vaše příbuzné v případě problémů nalezne. Trvalé bydliště zajímá i banky a jiné instituce při vyřizování žádosti o půjčku.

Povinnost ohlášení místa trvalého pobytu

Každý občan ČR, kterému již bylo 15 let, nebo jeho zmocněnec je povinnen nahlásit změnu svého trvalého bydliště. Za děti jsou to rodiče, popřípadě pěstouni, kteří v tomto případě hrají roli zákonného zástupce nezletilého a v právních krocích za něj vystupují.

  • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci
  • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun
  • zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům – opět tedy zmocněnec za nesvéprávného
  • zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu

Ohlášení zrušení trvalého pobytu – postup a doklady

Občan České republiky hlásí místo svého trvalého pobytu (zrušení trvalého pobytu) na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj. na obecním úřadu příslušného města. V hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů na území vojenských újezdů na újezdních úřadech.

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

  • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který je k dispozici na každé ohlašovně (je možné používat pouze originální tiskopis, vzor formuláře lze stáhnout zde (pdf, 200 kB)
  • předložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství
  • předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.