Půjčku.net Rss

Lombardní úvěry – směnky a cenné papíry od centrálních bank

Centrální bankovnictví, Různé příspěvky, informace | Dne 04-08-2009

Lombardní úvěry – směnky a cenné papíry od centrálních bank. Centrální banky mohou obchodním i jiným „domácím“ bankám poskytnou v případě potřeby úvěry formou směnky, popřípadě vydáním cenných papírů. Veškeré podmínky týkající se těchto situací a směn jsou specifikovány v podmínkách centrálních bank. Lhůta splatnosti cenných papírů vůči centrální bance pak předurčuje lhůtu splatnosti lombardních úvěrů.

Lombardní úvěr je krátkodobá půjčka bance

Lhůta splatnosti je, jak jsme si řekli, dána v podmínkách dané smlouvy, ale lze konstatovat, že nepřekročí 90 dní a mnohdy je spíše mnohem kratší. Řádné splácení lombardních úvěrů bankami je zabezpečeno stejným způsobem, jako u reeskontních úvěrů. Jednou z jistin a ručení pro centrální banku, která zde vystupuje jako „zachránce“, je především výše hodnoty zástavy, která u těchto případů nepřekročí 75% hodnoty zástavy banky. Tím se centrální banky do jisté míry chrání proti možnému poklesu tržní ceny dané zástavy.

Poskytování diskontních a reeskontních půjček

Diskontní úvěry a zároveň i reeskontní formy půjček mezi bankami mohou být poskytovány obchodním i jiným bankám daného státu v zásadě dvěma popsanými způsoby. Jedná se o přímé poskytnutí, kdy je úvěr poskytován v rámci stanoveného limitu za diskontní (reeskontní) sazbu. Tato forma převládá ve většině tržních ekonomik. Dalším formou je poskytnutí na základě aukce či tendru, kdy banka nabídne celkový objem úvěru v rozsahu, ve kterém se snaží zvýšit měnovou bázi. Tato forma, pomocí aukcí či tendrových řízení, je velmi krátkodobá a provedené operace se mohou dělit ještě na objemové a úrokové.